Skoči na glavno vsebino

Ravnanje ob zaznavi nasilja v družini

Na podlagi 10. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08) je bil izdan Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (Uradni list RS, št. 104/09).

Ravnanje zaposlenih v VIZ ob zaznavi nasilja nad otrokom v družini natančno določa Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode, in sicer učitelj ali drug delavec VIZ, ki je pri otroku opazil spremembe, ki bi lahko bile posledice nasilja, ali mu je otrok zaupal, da je žrtev nasilja, ali ima učitelj ali drug delavec VIZ informacijo o nasilju od tretje osebe ali pa je bil sam priča nasilja, takoj:

  • obvesti o tem svetovalnega delavca VIZ ali v njegovi odsotnosti ravnatelja ali pomočnika ravnatelja,
  • sam ali s svetovalnim delavcem VIZ v primeru poškodbe pri fizičnem ali spolnem nasilju ali hudi psihični stiski otroka zaradi nasilja v družini obvesti pristojni center za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: CSD), izven poslovnega časa CSD njegovo interventno službo, ali če meni, da je to primerno, policijo,
  • sam ali s svetovalnim delavcem naredi zapis dogodka, opažanj, pridobljenih informacij ali pogovora z otrokom.

Ravnatelj ali svetovalna služba VIZ v telefonskem pogovoru isti dan oziroma najpozneje v 24 urah po narejenem zapisu dogodka obvesti CSD, policijo ali državno tožilstvo o sumu nasilja v družini nad otrokom in CSD pošlje pisno prijavo nasilja skupaj z zapisom dogodka.

Osnovna šola je tako dolžna postopati po sprejetih postopkih predpisanih v Pravilniku.

Dostopnost