Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Spodnja Idrija
Šolska 9
5281 Spodnja Idrija

telefon: 05 3774 700
fax: 05 3774 701

Odgovorna uradna oseba:

Janja Habe
telefon: 05 3774 703
janja.habe@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga:

24. 4. 2009

Datum zadnje spremembe:

 23. 4. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.os-spidrija.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Osnovnošolsko izobraževanje.

V okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja šola opravlja vzgojno – izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Osnovna šola Spodnja Idrija, Šolska 9, Spodnja Idrija
telefon: 05 3774 700

Podružnična šola Ledine, Ledine 10, Spodnja Idrija
telefon: 05 3779 120

2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Janja Habe, ravnateljica
telefon: 05 3774 703
janja.habe@guest.arnes.si

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa

Notranji prepisi:

ORGANIZACIJSKO IN DELOVNO PODROČJE

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Spodnja Idrija
 • Pravila OŠ Spodnja Idrija
 • Poslovnik o delu sveta zavoda
 • Pravilnik o pečatih
 • Hišni red
 • Pravila šolskega reda
 • Vzgojni načrt
 • Pravila varnosti in varnostni ukrepi, prometno-varnostni načrt
 • Pravilnik o izposoji in uporabi šolske športne opreme

KADROVSKO PODROČJE

 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 • Ukrepi proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju na delovnem mestu

PODROČJE OSEBNIH PODATKOV

 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov
 • Pravila o zbiranju in varstvu osebnih podatkov
 • Katalog zbirke osebnih podatkov
 • Seznam evidenc
 • Načrt integritete

PODROČJE ZDRAVJA IN VARSTVA PRI DELU

 • Izjava o varnosti zdravju pri delu
 • Požarni red

FINANČNO PODROČJE

 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin
 • Pravilnik o rednem letnem popisu
 • Navodilo za upravljanje s tveganji
 • Pravilnik o izvajanju postopkov zbiranja ponudb in evidencah javnih naročil manjše vrednosti

OSTALA PODROČJA

 • Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
 • Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
 • Pravila šolske prehrane
 • Sklep o ustanovitvi šolskega sklada
 • Pravila šolskega sklada
Državni prepisi:

Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU

2. d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov

V postopku ni nobenega predloga predpisov

2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih aktih

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Prijavno – sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Napredovanje delavcev v plačne razrede
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 • Imenovanje ravnatelja
 • Sprejem LDN
 • Sprejem Poročila o realizaciji LDN
 • Sprejem Poslovnega poročila
2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu
www.os-spidrija.si

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Dostopnost