Skoči na glavno vsebino

Nadarjeni učenci

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka po treh stopnjah:

  1. evidentiranje
  2. identifikacija
  3. seznanitev in mnenje staršev.

1. Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Predlagani kriteriji so:

  • Učni uspeh – učenec dosledno izkazuje odličen učni uspeh (v 1. triadi se upošteva opisna ocena).
  • Dosežki – izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni in drugih dejavnostih.
  • Učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom. Posebno pozornost pri presojanju mora posvetiti tistim učencem, ki kažejo znake nadarjenosti in nimajo odličnega uspeha, ki prihajajo iz socialno depriviligiranega okolja, drugačnega kulturnega okolja, ali imajo specifične učne ali vedenjske težave.
  • Tekmovanja – udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih.
  • Hobiji – trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate.
  • Mnenje šolske svetovalne službe – šolska svetovalna služba oblikuje svoje mnenje na osnovi obstoječe evidence o učencu, z vzgojiteljicami iz vrtca, razrednimi in drugimi učitelji, knjižničarjem in mentorji interesnih in drugih dejavnosti.

V skupino evidentiranih so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev. To je širša skupina učencev, ki bi lahko bili nadarjeni.

2. Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja merila:

Ocena učiteljev – učitelji podajo oceno o že evidentiranih učencih s pomočjo posebnega ocenjevalnega pripomočka – ocenjevalnih lestvic učiteljev, ki zajemajo:

Test sposobnosti – individualni ali skupinski testi (Ravenove progresivne matrice…).

Test ustvarjalnosti – Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja…

Teste sposobnosti in ustvarjalnosti izvede psiholog.

Kot nadarjeni učenci so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat.

3. Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih učencev. Svetovalna služba in razrednik seznanita starše, da je njihov otrok bil spoznan za nadarjenega ter pridobita tudi njihovo mnenje o otroku.

V prvi triadi se izvedeta samo prva in tretja stopnja odkrivanja nadarjenih učencev, v drugi triadi pa tudi druga stopnja in ponovna seznanitev staršev in pridobitev mnenja.

Za učence, ki so bili zaradi različnih vzrokov pri postopku odkrivanja izpuščeni oz. spregledani, se lahko zanje v celoti izpelje postopek v drugi ali tretji triadi.

 

Dostopnost